พม่า

New

พม่า ย่างกุ้ง หงสา โปรจัดให้ 3 วัน 2 คืน โดยสายการบินไทย ไลอ้อนแอร์

THB 11,900 ฿ 11,900
New

พม่า ย่างกุ้ง หงสา อินทร์แขวน 3 วัน 2 คืน โดยสายการบินนกแอร์ กำหนดการเดินทาง มกราคม - มีนาคม 2562 สักการะ 3 มหาบูชาสถาน พักหรู 5 ดาว พิเศษอิ่มอร่อย กับบุฟเฟ่ต์ อินเตอร์ซีฟู้ด เมนูพิเศษ กุ้งแม่น้ำเผา เป็ดปักกิ่ง ฟรี ชุดเสริมบารมี

THB 10,900 ฿ 10,900
New

มหัศจรรย์ Myanmar 2 วัน 1 คืน โดยสายการบินนกแอร์ พักหรู 5 ดาว

THB 6,900 ฿ 6,900
New

พม่า สักการะ 2 มหาบูชาสถาน 3 วัน 2 คืน โดยสายการบินนกแอร์

THB 9,999 ฿ 9,999
New

โปรสุขใจ พม่าบินไปอิ่มบุญ 3 วัน 2 คืน โดยสายการบินแอร์เอเชีย

THB 10,900 ฿ 10,900
New

พม่า ย่างกุ้ง หงสา สิเรียม 3 วัน 2 คืน โดยสายการบินนกแอร์

THB 9,999 ฿ 9,999
New

พม่า 4 เมือง ย่างกุ้ง พุกาม มัณฑะเลย์ สกายน์ 4 วัน 3 คืน โดยสายการบิน แอร์เอเชีย

THB 18,900 ฿ 18,900
New

พม่า ย่างกุ้ง หงสาวดี อินทร์แขวน 3 วัน 2 คืน โดยสายการบินนกแอร์

THB 10,900 ฿ 10,900
New

พม่า ย่างกุ้ง หงสาวดี สิเรียม 3 วัน 2 คืน โดยสายการบินนกแอร์

THB 9,999 ฿ 9,999
New

พม่า ย่างกุ้ง เนปิดอว์ พระธาตุอินทร์แขวน 4 วัน 3 คืน โดยสายการบินไลอ้อนแอร์

THB 12,900 ฿ 12,900
New

พม่า ย่างกุ้ง หงสา สิเรียม ชเวดากอง 3 วัน 2 คืน โดยสายการบิน นกแอร์

THB 8,999 ฿ 8,999
New

**ย่างกุ้ง - พระพุทธไสยาสน์เจาทัตยี - เจดีย์โบตาทาวน์ - เทพทันใจ เทพกระซิบ - พระมหาเจดีย์ชเวดากอง **พระราชวังบุเรงนอง - ตักบาตรพระ 1,000 รูป ณ วัดไจ๊คะวาย - พระะธาตุมุเตา - เจดีย์ชเวมอดอร์ - พระธาตุอินแขวน (รวมค่ากระเช้าขึ้นพระธาตุอินแขวน) **พระพุทธไสยาสน์ชเวตาเลียว - เจดีย์ไจ๊ปุ่น - ช้อปปิ้งตลาดสก็อต -วัดบารมี

THB 9,997 ฿ 9,997
New

**ย่างกุ้ง - เจดีย์กลางน้ำเลเยพญา - พระพุทธไสยาสน์เจาทัตยี - เจดีย์โบตาทาวน์ - เทพทันใจ เทพกระซิบ - พระมหาเจดีย์ชเวดากอง **หงสาวดี - พระราชวังบุเรงนอง - ตักบาตรพระ 1,000 รูป ณ วัดไจ๊คะวาย - พระธาตุมุเตา - เจดีย์ชเวมอดอร์ - พระธาตุอินแขวน (รวมกระเช้าขึ้นพระธาตุอินแขวน) **พระพุทธไสยาสน์ชเวตาเลียว -เจดีย์ไจ๊ปุ่น-ช้อปปิ้งตลาดสก็อต-วัดบารมี

THB 9,997 ฿ 9,997
New

**ย่างกุ้ง-หงสาวดี-พระธาตุมุเตา-พระธาตุอินทร์แขวน **พระนอนชเวตาเลียว-พระราชวังบุเรงนอง-ย่างกุ้ง-เจดีย์โบตาทาวน์-เจดีย์ชเวดากอง **พุกาม-วัดเจดีย์ชเวสิกอง-วัดอนันดา-วัดมนุหา-วัดกุบยางกี-วัดติโลมินโล-วัดสัญพัญญู-วิหารธรรมยันจี-จุดชมวิวทุ่งทะเลเจดีย์-โชว์พื้นเมืองเชิดหุ่น **เฮโฮ- รัฐฉาน-ทะเลสาบอินเล-วัดพองดออู-ชมสวนเกษตรลอยน้ำ-หมู่บ้านทอผ้าอินปอ-วัดแมวลอดห่วง **ร่วมพิธีล้างหน้าพระพักตร์พระมหามัยมุณี-อมรปุระ-สะพานไม้อูเบ็ง-มัณฑะเลย์

THB 28,900 ฿ 28,900
New

**ย่างกุ้ง-หงสาวดี-เจดีย์ชเวมอดอร์-พระราชวังบุเรงนอง-คิมปูนแค้มป์-พระธาตุอินทร์แขวน-นั่งกระเช้าไฟฟ้า **วัดไจ๊คะวาย-เจดีย์ไจ้ปุ่น-พระนอนชเวตาเลียว-พระนอนตาหวาน- พระมหาเจดีย์ชเวดากอง **เจดีย์เยเลพญา-เจดีย์โบตะทาวน์-เทพทันใจ-เทพกระซิบ-ตลาดสก๊อต

THB 11,900 ฿ 11,900
New

**ย่างกุ้ง-หงสาวดี-วัดไจ้คะวาย-เจดีย์ชเวมอดอร์-พระราชวังบุเรงนอง-คิมปูนแค้มป์-พระธาตุอินทร์แขวน (รวมรถขึ้นพระธาตุ) **เจดีย์ไจ้ปุ่น-พระนอนชเวตาเลียว-พระพุทธไสยาสน์เจาทัตยี-พระมหาเจดีย์ชเวดากอง **สิเรียม-เจดีย์เยเลพญา-วัดบารมี-เจดีย์โบตะทาวน์-เทพทันใจ-เทพกระซิบ-ตลาดสก๊อต

THB 11,900 ฿ 11,900
New

**ย่างกุ้ง-หงสา-พระธาตุมุเตา-วังบุเรงนอง-พระนอนชเวตาเลียว-เจดีย์ชเวดากอง ****เมนูพิเศษ เป็ดปักกิ่ง+สลัดกุ้งมังกร**

THB 7,900 ฿ 7,900
New

**ย่างกุ้ง-หงสาวดี-เจดีย์ชเวมอดอร์-คิมปูนแค้มป์-พระธาตุอินทร์แขวน(รวมรถขึ้นพระธาตุ) **วัดไจ๊คะวาย-พระราชวังบุเรงนอง-พระนอนชเวตาเลียว-หงสาวดี-ย่างกุ้ง-เจดีย์โบตะทาวน์-เทพทันใจ-เทพกระซิบ-พระมหาเจดีย์ชเวดากอง

THB 9,999 ฿ 9,999
New

*** ดำน้ำหมเู่กาะนาวโอพี เกาะเลทเทอร์ เกาะภเูขาไฟ หาดมาดาม ท่งุดอกไม้ อ่าวผักกาด ***พกัผอ่น นาวโอพีรีสอร์ท ***Buffet ริมหาด กลางคืนชมการแสดงพนื้เมือง กระบองพ่นไฟ ***อิสสระพักผ่อนหน้าหาด /ดำน้ำริมหาดชมปลาไหลมอเร่ ปลาดาว กุ้งมังกร ***เกาะสอง เข้าพกัที่ Victoria Cliff อิสระพักผ่อนตามอัธยาศัย ***อิสระพกัผอ่น ไหว้พระเทพทนัใจ อนสุารีย์บเุรงนอง แวะชิมกาแฟพมา่บน ยอดเขาวคิตอเรีย (ไมร่วมค่ากาแฟ) ช้อปปิง้ตลาดเกาะสอง

THB 10,500 ฿ 10,500
New

**พระนอนตาหวาน-ย่างกุ้ง-สิเรียม-เจดีย์เยเลพญา **หงสาวดี-วัดไจ้คะวาย-เจดีย์ชเวมอดอร์-พระราชวังบุเรงนอง-คิมปูนแค้มป์-พระธาตุอินทร์แขวน** นั่งกระเช้าไฟฟ้าขึ้นสู่พระ**ธาตุอินแขวน **พระนอนชเวตาเลียว-หงสาวดี-ย่างกุ้ง-ตลาดสก๊อต-เทพทันใจ-เจดีย์โบตาทาวน์-พระมหาเจดีย์ชเวดากอง

THB 12,900 ฿ 12,900
New

**ย่างกุ้ง-หงสาวดี-เจดีย์ชเวมอดอร์-พระราชวังบุเรงนอง-คิมปูนแค้มป์-พระธาตุอินทร์แขวน **นำท่านตักบาตรพระสงฆ์กว่า 1,000 รูป ที่วัดไจ้คะวาย **พระนอนชเวตาเลียว-พระนอนตาหวาน-พระมหาเจดีย์ชเวดากอง **เจดีย์เยเลพญา-เจดีย์โบตะทาวน์-เทพทันใจ-เทพกระซิบ-ตลาดสก๊อต

THB 11,900 ฿ 11,900
New

**เจดีย์โบตาทาวน์-เทพทันใจ-พระนอนตาหวาน-พระมหาเจดีย์ชเวดากอง **วัดไจ๊คะวาย-เจดีย์ชเวมอดอว์-พระราชวังบุเรงนอง-เจดีย์ไจ้ปุ่น-พระนอนชเวตาเลียว-คิมปูนแค้มป์-พระธาตุอินทร์แขวน

THB 11,900 ฿ 11,900
New

**ย่างกุ้ง-หงสาวดี-เจดีย์ชเวมอดอร์-คิมปูนแค้มป์-พระธาตุอินทร์แขวน(รวมรถขึ้นพระธาตุ) **วัดไจ๊คะวาย-พระราชวังบุเรงนอง-พระนอนชเวตาเลียว-เจดีย์โบตาทาวน์-เทพทันใจ-เทพกระซิบ-พระมหาเจดีย์ชเวดากอง **พระพุทธไสยาสน์เจาทัตยีพระนอนตาหวาน

THB 9,999 ฿ 9,999
New

**ร่วมทำพิธีนำสวดมนต์เสริมบารมี ขอพรแก้ปีชง โดยอาจารย์และผู้ที่มีประสบการณ์ในประเทศพม่า ** ***นมัสการพระมหาเจดีย์ชเวดากอง(Shwedagon Pagoda) ***พระพุทธไสยาสน์เจาทัตยี หรือ พระนอนตาหวาน ***สักการะ พระพุทธรูปองค์ใหญ่ หลวงพ่อหงาทัตจี ***ขอพร นัตโบโบยีหรือพระเทพทันใจ ***สักการะเทพกระซิบ

THB 4,999 ฿ 4,999
New

**-ย่างกุ้ง-หงสาวดี-เจดีย์ชเวมอดอร์-คิมปูนแค้มป์-พระธาตุอินทร์แขวน(รวมรถขึ้นพระธาตุ) **พระธาตุอินทร์แขวน-วัดไจ๊คะวาย-พระราชวังบุเรงนอง-พระนอนชเวตาเลียว-หงสาวดี-เจดีย์โบตาทาวน์-เทพทันใจ-เทพกระซิบ-พระมหาเจดีย์ชเวดากอง **พระพุทธไสยาสน์เจาทัตยีพระนอนตาหวาน

THB 9,999 ฿ 9,999
Powered by MakeWebEasy.com